Laikinasis svečiavimasis  Laikinas svečiavimasis

  Laikinas svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku.

     Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi, nes vaikui yra skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė, augdamas su biologiniais tėvais. Laikinas svečiavimasis taip pat skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą. 

     Socialinės globos įstaigos globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pagal nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį principus, sąlygas ir tvarką nustato Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas.

  • Laikino svečiavimosi principai − vaiko interesų pirmenybė, jo nuomonės išklausymas, vaiko saugumo užtikrinimas ir jo poreikių tenkinimas. Laikinas svečiavimasis apima vaikų lankymą globos namuose, išvykas į gamtą, miestą, įvairius renginius, taip pat vaikui suteikiama galimybė savaitgalius, švenčių dienas ar atostogas praleisti tos šeimos (asmens) namuose.

  • Jeigu Jūs nuspręsite kviesti vaikų globos įstaigoje augantį vaiką svečiuotis į savo namus, turite žinoti, kad Jums nėra privaloma su juo praleisti kiekvieną savaitgalį. Svarbu susitarti su vaiku dėl tolimesnių susitikimų, pranešti, jei susitikti negalite, kad vaikas pasitikėtų Jumis, nesijaustų atstumtas ir nereikalingas. Sudarant sutartį su vaikų globos įstaiga, gali būti nurodomos konkrečios datos, kada ketinama priimti vaiką svečiuotis.

  • Priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką gali rinktis asmenys, norintys padėti globos namuose augantiems vaikams turiningai praleisti laisvalaikį, užmegzti su jais draugystę ir palaikyti juos.

  • Taip pat priimti laikinai svečiuotis gali asmenys, kurie nėra tvirtai apsisprendę dėl įvaikinimo ar globos (rūpybos), pavyzdžiui, neturi pastovaus pajamų šaltinio, neturi vaikų auginimo patirties ar jau užaugino savo vaikus.

  • Svarbu žinoti, kad laikinai svečiuotis gali ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, augantis socialinės globos įstaigoje, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius 6 metų arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų.

  • Laikinai svečiuotis išleidžiami vyresni vaikai, kadangi tokio amžiaus vaikams jau galima paaiškinti laikino svečiavimosi taisykles. Mažesnis vaikas nesupras, kad jis negyvens nuolatos su asmeniu, kuris priima jį laikinai svečiuotis, jog asmuo netaps jo šeima, o bus tiesiog draugas.

   Globojamo (rūpinamo) vaiko svečiavimasis šeimoje – pastovūs, trumpalaikiai susitikimai savaitgaliais, švenčių ir vaiko atostogų metu su globos institucijoje augančiu vaiku.

   Kokio amžiaus vaikai gali svečiuotis šeimoje?

  Pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai:
  → vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas savo tėvus ar vieną iš tėvų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas;
  → vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas;
  → siekiama neišskirti brolių ir (arba) seserų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas, jei vaikai  išleidžiami kartu svečiuotis pas tą patį fizinį asmenį;
  → vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas asmenis, kurie kreipėsi dėl jo įvaikinimo, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas.

  Pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 10 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai:
  → vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius, bet ne jaunesnis kaip 6 metų vaikas;
  → siekiama neišskirti brolių ir (ar) seserų, bet ne jaunesnis kaip 6 metų, jei jie išleidžiami svečiuotis pas tą patį fizinį asmenį;
  → vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas užsienio valstybėje gyvenančius asmenis, kuriuos Komisija, parenkanti vaikui labiausiai jo poreikius atitinkančius asmenis, įrašytus į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje (toliau - Sąrašas) bei asmenis, kurie tinkami įvaikinti vaiką, įrašytą į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą parinko kaip labiausiai šio vaiko interesus atitinkančius įvaikintojus ir kurie yra įrašyti į Sąrašą, bet ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas.

     Kur reikia kreiptis ir kokia yra vaiko išleidimo svečiuotis tvarka?

    Asmuo, norėdamas paimti iš vaikų globos institucijos svečiuotis vaiką, turi kreiptis į  VVTAĮT prie SADM Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Joniškio rajono  savivaldybėje ir pateikti šiuos dokumentus:

  • rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;

  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

  • sveikatos priežiūros įstaigos išduotą Medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a);

  • kartu gyvenančių asmenų, vyresnių nei 16 metų amžiaus, raštiškus sutikimus dėl vaiko laikinojo svečiavimosi.

    Vaiko teisių apsaugos skyrius patikrina fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis: kreipiasi teises aktų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie fizinio asmens teistumą gavimo. Tarnybos teritorinis skyrius, ne vėliau nei per 10 dienų nuo nurodytų dokumentų gavimo datos pateikia pradinį vertinimą.

  Tarnybos teritorinis skyrius, priėmęs teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio priimti vaiką laikinai svečiuotis, pradinio įvertinimo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos globos centrą dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendacijos pateikimo.

  Globos centro paskirtas Tarnybos atestuotas asmuo, susitinka su fiziniu asmeniu, norinčiu priimti vaiką laikinai svečiuotis, bei, vadovaudamasis fizinio asmens tinkamumo priimti Institucijoje, šeimynoje ar globos centre globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis įvertinimo klausimynu, parengia fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendaciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tarnybos teritorinio skyriaus kreipimosi gavimo globos centre dienos.

  Globos centro atestuoti socialiniai darbuotojai patikrina fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas, galimybes tenkinti vaiko poreikius, išsiaiškina, ar kartu su juo gyvenantys asmenys sutinka, kad vaikas laikinai svečiuotųsi. Asmuo, gavęs Vaiko teisių apsaugos skyriaus teigiamą išvadą apie tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis, kreipiasi į pasirinktą vaiko globėją (rūpintoją) ir sudaro su juo sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis.
    Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs Tarnybos atestuoto asmens parengtą rekomendaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo rekomendacijos gavimo dienos parengia išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis.
  Fizinis asmuo, gavęs Tarnybos teritorinio skyriaus parengtą teigiamą išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis, raštu kreipiasi į pasirinktą vaiko globėją (rūpintoją) pagal Tarnybos teritorinio skyriaus pateiktą Institucijų ir šeimynų, veikiančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, sąrašą bei pateikia jam Tarnybos teritorinio skyriaus parengtos išvados dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis kopiją.

    Vaiko globėjas (rūpintojas), gavęs raštišką asmens prašymą bei teigiamą išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis išklauso vaiko, dėl kurio išleidimo laikinai svečiuotis kreipėsi fizinis asmuo, nuomonę priima sprendimą, ar vaiko laikinas svečiavimasis pas konkretų fizinį asmenį atitinka jo geriausius interesus. Jei fizinis asmuo kreipiasi ne dėl konkretaus vaiko ar vaiko, kuris pas fizinį asmenį svečiuosis ne pirmą kartą, vaiko globėjas (rūpintojas) raštu pateikia fiziniam asmeniui informaciją apie vaiką, kurio poreikius jis gebėtų geriausiai užtikrinti vadovaujantis išvados duomenimis bei informuoja apie svečiavimąsi pas fizinį asmenį vaiką, išklauso jo nuomonę, aptaria vaikui rūpimus klausimus, gavęs vaiko sutikimą svečiuotis pas fizinį asmenį sudaro su juo sudaro sutartį.

    Per 3 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo jos kopiją pateikia vaiko globos (rūpybos) vietos Tarnybos teritoriniam skyriui, kuris Sutartį užregistruoja Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje bei užtikrina išleidžiamų svečiuotis vaikų apskaitą ir jų globos (rūpybos) priežiūrą.
   Vaiko globėjas (rūpintojas) nepriklausomai nuo vaiko laikino svečiavimosi vietos ir trukmes vykdo vaiko laikino svečiavimosi priežiūrą: palaiko ryšius su vaiku, domisi jo svečiavimosi sąlygomis ir jas patikrina (ne rečiau kaip kartą per mėnesį), išklausydamas vaiko nuomonę.

     Vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, pas giminaitį, gyvenantį užsienio valstybėje, - ne ilgiau kaip 3 mėnesiams. 

     Vaiką draudžiama išleisti laikinai svečiuotis pas asmenį, kuris negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju) Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.210 ir 3.269 str. nustatytais pagrindais, t. y.:

  • jeigu asmuo teismo pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;

  • buvęs vaiko globėjas (rūpintojas), jei globa (rūpyba) buvo panaikinta dėl jo kaltes; neturintis 21 metų, išskyrus atvejus, kai asmuo yra artimasis vaiko giminaitis; teistas už tyčinius nusikaltimus ir kt.;

  • pas asmenį, kuris yra įrašytas į šeimų patiriančių socialinę riziką, išskyrus vaiko tėvus, apskaitą.

   

Dienos stovykla „Youth 4 Impact“

Padėkite savo vaikui sužinoti daugiau apie pasaulį...

Dėl pagalbos asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja apie pagalbos galimybes nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims (toliau – nukentėjęs asmuo).

Organizuojami nemokami mokymai

Kviečiame į organizuojamus nemokamus mokymus pagal projektą „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“.