Teikiamos paslaugos  Globos centro paslaugų gavėjai:
  ● globėjai (rūpintojai), nesusiję giminystės ryšiais ir jų globojami (rūpinami) vaikai;
  ● globėjai (rūpintojai) giminaičiai ir jų globojami (rūpinami) vaikai;
  ● budintys globotojais ir jų prižiūrimi vaikai;
  ● įtėviai ir jų įvaikinti vaikai;
  ● šeimynos dalyviai;
  ● asmenys, norintys tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviu ar budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką.

  Globos centro organizuojamos pagalbos ir teikiamos paslaugos: 
  ● asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įvaikinti vaiką šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, informavimas, konsultavimas;
  ● mokymai pagal GIMK programą,
  ● išvados dėl asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar įvaikinti vaiką, parengimas;
  ● išvados dėl nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendacijos parengimas.
  ● individualios ir (ar) grupinės psichologo konsultacijos;
  ● individualios ir (ar) grupinės socialinio darbuotojo konsultacijos;
  ● individualios ir (ar) grupinės socialinio darbuotojo atliekančio globos koordinatoriaus funkcijas konsultacijos; 
  ● individualios ir (ar) grupinės atestuoto asmens konsultacijos;
  ● informavimas, tarpininkavimas;
  ● tęstiniai periodiniai mokymai pagal GIMK programą;
  ● savipagalbos grupės;
  ● teisinė pagalba;
  ● sociokultūrinė pagalba;
  ● laikino atokvėpio paslauga;
  ● intensyvi pagalba;
  ● krizių įveikimo pagalba;
  ● budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių vykdomos veiklos kokybės vertinimas.

   

   

Nemokami nuotoliniai mokymai

Kviečiame registruotis į nemokamus nuotolinius mokymus „Kūno kalba – ką iš tiesų sako klientas“.

Nemokami nuotoliniai mokymai

Kvieičame registruotis į nemokamus nuotolinius mokymus „Ne tik klausyti, bet ir girdėti: efektyvaus konsultavimo pagrindai ir aktyvus klausymas“.