Teikiamos paslaugos  Globos centro paslaugų gavėjai:

  ● globėjai (rūpintojai), globojami (rūpinami) vaikai ir kiti kartu gyvenantys šeimos nariai;

  ● budintys globotojai ir kartu gyvenantys šeimos nariai, budinčio globotojo prižiūrimi vaikai;

  ● įtėviai, įvaikinti vaikai ir kiti kartu gyvenantys jų šeimos nariai,;

  ● šeimynos dalyviai ir kiti kartu gyvenantys jų šeimos nariai;

  ● asmenys, norintys tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviu ar budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką.

   

  Globos centro organizuojamos pagalbos ir teikiamos paslaugos:

  ● asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įvaikinti vaiką šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, informavimas, konsultavimas;

  ● mokymai pagal GIMK programą,

  ● išvados dėl asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar įvaikinti vaiką, parengimas;

  ● išvados dėl nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendacijos parengimas.

  ● individualios ir (ar) grupinės psichologo konsultacijos;

  ● individualios ir (ar) grupinės socialinio darbuotojo atliekančio globos koordinatoriaus funkcijas konsultacijos;

  ● individualios ir (ar) grupinės atestuoto asmens konsultacijos;

  ● informavimas, tarpininkavimas;

  ● tęstiniai periodiniai mokymai pagal GIMK programą;

  ● savipagalbos grupės;

  ● teisinė pagalba;

  ● sociokultūrinė pagalba;

  ● laikino atokvėpio paslauga;

  ● intensyvi pagalba;

  ● krizių įveikimo pagalba;

  ● esant poreikiui (krizės atvejais, prižiūrint ar globojant (rūpinant) neįgalų vaiką ir kt.) ir (ar) teikiant paslaugas (savitarpio paramos grupės, mokymai ir kt.) budinčio globotojo prižiūrimam, globėjo (rūpintojo) prašymu, globojamam (rūpinamam) vaikui organizuoja 1-4 valandų trukmės priežiūros paslaugas.

   

Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventė Joniškyje

Birželio 1-ąją Joniškio kultūros centras mažuosius joniškiečius kvietė į renginį "Už laimingą vaikystę"

Dviračių ir triračių čempionatas

Birželio 1-ąją "Saulės" pagrindinėje mokykloje vyko dviračių ir triračių čempionatas. 

Vaikų gynimo dienai skirta išvyka į Lietuvos pajūrį

Birželio 1-ios proga Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro dienos centrai orgnizavo kelionę į Lietuvos pajūrį.