Asmeninė pagalba neįgaliems asmenims

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras teikia asmeninę pagalbą neįgaliems asmenims.

Asmeninę pagalbą gali gauti asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis. Prioritetas teikiamas asmenims, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje, lanko dienos centrą, gyvena vieni ar kt.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir galimybes:

  • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą;
  • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  • teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošią stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
  • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį ir laisvalaikį ir kt.).

Jeigu neįgalaus asmens, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (t. y. 256 Eur), asmeninė pagalba  teikiama nemokamai. Jeigu pajamos yra didesnės, asmeninė pagalba yra mokama. Mokėjimo dydis vertinamas individualiai pagal asmens gaunamas pajamas. Už teikiamą asmeninę pagalbą neįgalus asmuo turėtų mokėti nuo 5 proc. iki 20 proc. savo gaunamų pajamų, likusi dalis apmokama iš valstybės biudžeto lėšų.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai, ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas gali kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo specialistą ir pateikti:

  • nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos;
  • asmens tapatybę ir negalią patvirtinančius dokumentus, pažymą (-as) apie asmens gaunamas pajamas (jei tokių duomenų neturi savivaldybės administracija), pagal poreikį kitus dokumentus.

Seniūnijos socialinio darbo specialistas, gavęs neįgalaus asmens ar jo atstovo prašymą-paraišką, įvertina asmeninės pagalbos poreikį, nustato pagalbos teikimo trukmę (valandų skaičių per dieną ir per mėnesį), veiklas, kuriose asmeniui reikia asmeninio asistento pagalbos, ir pateikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui motyvuotą išvadą ir rekomendaciją dėl asmeninės pagalbos skyrimo konkrečiam asmeniui tikslingumo (netikslingumo). Priėmus sprendimą dėl asmeninės pagalbos skyrimo, asmeninės pagalbos teikėjas su asmeninės pagalbos gavėju pasirašo Asmeninės pagalbos teikimo sutartį.

Išsamesnę informaciją teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė Rita Tamašauskienė, telefonais (8 426)  69 154, 8 690 12 456 arba el. paštu rita.tamasauskiene@joniskis.lt.

Su Tarptautine socialinio darbo diena

Šiandien pasveikinkite socialinį darbą dirbančiuosius su Tarptautine socialinio darbo diena. 

Renginys "Lengvai suprantama kalba"

Šiandien Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro darbuotojai dalyvavo renginyje "Lengvai suprantama kalba" 

Tęstiniai mokymai

Šiandien Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre vyko tęstiniai mokymai.