Asmeninio asistento paslauga pagal projektą „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“

Joniškio rajone vykdomas projektas ,,Kompleksinė pagalba Joniškio rajono  šeimoms” kuris, kaip vieną iš paslaugų siūlo asmeninio asistento paslaugas. Paslaugos NEMOKAMOS.

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetas teikiamas asmenims, siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, kurie:

1. lanko švietimo įstaigą;

2. dirba arba ieško darbo;

3. nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai;

4. laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas). 

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į  Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centrą adresu: Parko g. 9, Žagarė, tel. 861251193 arba el. paštu : projektas.kompleksine.pagalba@gmail.com ir pateikia:

1. laisvos formos prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ar telefono ryšio numeris;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;

4. dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Asmuo ir (ar) asmens atstovas nurodytus dokumentus gali pateikti asmeniškai, siųsdamas paštu, per kurjerį arba elektroniniu būdu. Asmuo ir (ar) asmens atstovas pateikia nurodytų dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintas jų kopijas.

Asmeninis asistentas, asmeniui gali teikti šias paslaugas (asmeninis asistentas neteikia paslaugų, susijusiu su mokymo procesu):

1. suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;

2. suteikti asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.);

3. lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;

4. organizuoti asmens maitinimą (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas);

5. suteikti asmeniui individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje bei dienos režimo laikymasis, savivoka bei dienos režimo laikymasis, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į socialinę darbuotoją Neringą Baikštytę, tel. 861251193, el. p, projektas.kompleksine.pagalba@gmail.com 

Kovo 21- Pasaulinė dauno sindromo diena

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre buvo paminėta Pasaulinė dauno sindromo diena.

Nenurašyk o Palaikyk

Šiandien Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras jungiasi prie Pasaulinės dauno sindromo dienos minėjimo. 

Su Tarptautine socialinio darbo diena

Šiandien pasveikinkite socialinį darbą dirbančiuosius su Tarptautine socialinio darbo diena.