Apie mus

Įstaigos kodas 157672552

ĮSTAIGOS ISTORIJA

        Žagarės Globos namai seneliams buvo įkurti 1993 m. rugsėjo mėn. Žagarės dvaro sodyboje. Paslaugas gavo 35 seneliai, dirbo 27 darbuotojai. Globos namams tuo metu vadovavo direktorė Angelė Karečkienė.

        1995 m. rudenį įkurtas vaikų globos skyrius. Dirbo 31 darbuotojas. Abiem skyriams vadovavo direktorė Angelė Karečkienė.

        1998 m. rugsėjo mėn. direktoriumi paskirtas Remigijus Adamonis.

        2003 m. gegužės 1 d. Žagarės globos namai prijungti prie Joniškio socialinių paslaugų centro. Nuo 2004 rugsėjo 1 d. įstaiga tampa Žagarės socialinių paslaugų centru. Centre buvo du skyriai – Vaikų globos skyrius ir Senelių globos skyrius.

        2005 m. įsteigiamas Vaikų dienos centras Žagarėje. Vaikų dienos centrą lanko 25 vaikai, dirba viena socialinė darbuotoja.

        Nuo 2005 m. birželio 1 d. Žagarės socialinių paslaugų centrui pradeda vadovauti direktorė Raimonda Doviltienė.

        2014 m. įsteigiamas dar vienas Vaikų dienos centras Skaistgiryje. Dienos centrą lanko 20 Skaistgirio seniūnijos vaikų, dirba viena socialinė darbuotoja.

        2018 m. liepos 1 d. Žagarės socialinių paslaugų centras keičia pavadinimą į Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centrą.

        2018 m. liepos 1 d. įkuriamas Pagalbos šeimai skyrius. Šeimų socialinės priežiūros paslaugas teikia 11 socialinių darbuotojų ir 4 atvejo vadybininkai.

        2018 liepos 1 d. įsteigiami pirmieji rajone Bendruomeniniai vaikų globos namai Joniškyje, kuriuose gyvena 6 vaikai, dirba 1 socialinė darbuotoja ir 4 socialinio darbuotojo padėjėjai.

        2018 m. spalio mėn. įsteigiamas Globos centras teikiantis socialines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams. Šiuo metu Globos centre dirba 2 globos koordinatoriai, 1 socialinis darbuotojas, 1 psichologas, 2 Tarnybos atestuoti asmenys.

        2018 m. gruodžio mėn. įsteigiami Plikiškių savarankiško gyvenimo namai. Socialinės paslaugos teikiamos 4 socialinių įgūdžių neturinčioms mamoms ir jų vaikams, dirba 1 socialinė darbuotoja ir 2 socialinio darbuotojo padėjėjos.

        2019 liepos 1 d. įkurti dar vieni Bendruomeniniai vaikų globos namai Skaistgiryje. Šiuo metu juose gyvena 8 tėvų globos netekę vaikai, dirba 2 socialinės darbuotojos ir 4 socialinio darbuotojo padėjėjos.

        2020 m. pradžioje pradedama teikti Vaiko laikinosios priežiūros paslauga, nustačius vaiko apsaugos poreikį. Vaikai apgyvendinami kartu su tėvais, ar vienu iš jų ar kitais įstatyminiais atstovais.

        2021 m. pradžioje įkuriamas Krizių centras šeimoms ir vaikams nukentėjusiems nuo smurto, stichinių nelaimių ir kt.

        2021 m. rugpjūčio mėn. pradėta teikti Palydimosios globos paslauga tėvų globos netekusiems jaunuoliams nuo 16 metų, arba sulaukusiems pilnametystės su apgyvendinimo paslauga ir be apgyvendinimo paslaugos.

        Šiuo metu įstaigoje dirba 60 darbuotojų.

VIZIJA

       Plėsti ir stiprinti socialinių paslaugų tinklą įtraukiant bendruomenę, savanorius, vietinius ir tarptautinius tinklus.

MISIJA

        Kokybiškos socialinės paslaugos paslaugų gavėjams, kuriems būtina pagalba.

UŽDAVINIAI

  • Garantuoti kvalifikuotą socialinę, pedagoginę, psichologinę, specialiąją, medicininę ir kt. pagalbą.
  • Užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti vaiko asmenines, turtines teises ir teisėtus interesus.
  • Našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams sudaryti gyvenimo ir ugdymo(si) sąlygas atitinkančias jų amžių, sveikatą ir brandą. Kurti šeimai artimą aplinką.
  • Atsižvelgiant į asmens individualybę, sveikatos būklę puoselėti jų dvasines ir fizines galias.
  • Ugdyti asmens savivertę, savarankiškumą, kūrybiškumą, bendravimo, socialinius įgūdžius, skatinti aktyvų dalyvavimą pačių ir kitų organizuojamose veiklose.
  • Dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą.
  • Sudaryti sąlygas našlaičiams, be tėvų globos likusiems vaikams nuolat ar laikinai gyventi šeimoje.
  • Dirbti su vaiko tėvais bei kitais jo artimais giminaičiais, siekiant atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą.
  • Bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis sprendžiant socialinio darbo su vaiko tėvų šeima organizavimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus.
  • Parengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenėje.

Vizitas į Vilnių

Įstaigos direktorė Alma Bačianskienė ir atvejo vadybininkė užimtumo didinimo programai dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos mokymuose apie atvejo vadybos procesą.

Pramogos Molėtuose

Vakar Skaistgirio vaikų dienos centras "Draugystės tiltas" smagiai ir aktyviai leido laiką Molėtų krašte. 

Vasaros pramogos Raubonių parke

Vasaros atostogų metu vaikams tikrai netrūksta pramogų ir smagių veiklų. Vakar Žagarės vaikų dienos centro vaikai pramogavo "Raubonių parke"