Apie mus

VIZIJA

               Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras – tai atviri visuomenei jaukūs namai, užtikrinantys saugią ir orumą laiduojančią aplinką, teikiantys pagalbą globos ir šilumos, savarankiškumo stokojančiam vaikui,  padedantys jo socializacijos procese. Teikiantys visokeriopą pagalbą socialinių problemų turinčioms šeimoms.

MISIJA

              Teikti efektyvią socialinę-psichologinę pagalbą našlaičiams, netekusiems tėvų globos, socialinės rizikos ir socialiai remiamų šeimų vaikams; globoti, sudarant tinkamas gyvenimo ir ugdymo (ugdymosi) sąlygas, kurti šeimai artimą aplinką; atstovauti ir ginti globotinių (rūpintinių) teises bei interesus, sudaryti sąlygas jų grįžimui į šeimą; ugdyti gebančius savarankiškai apsitarnauti ir socializuotis nuolat kintančios aplinkos sąlygomis asmenis, veikiančius ir gyvenančius pagal individualius sugebėjimus bei poreikius. Organizuoti budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų, įtėvių paiešką, atranką. Teikti ir organizuoti pagalbą vaikui, prižiūrimam budinčio globotojo.

UŽDAVINIAI

  • Garantuoti kvalifikuotą socialinę, pedagoginę, psichologinę, specialiąją, medicininę ir kt. pagalbą.
  • Užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti vaiko asmenines, turtines teises ir teisėtus interesus.
  • Našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams sudaryti gyvenimo ir ugdymo(si) sąlygas atitinkančias jų amžių, sveikatą ir brandą. Kurti šeimai artimą aplinką.
  • Atsižvelgiant į asmens individualybę, sveikatos būklę puoselėti jų dvasines ir fizines galias.
  • Ugdyti asmens savivertę, savarankiškumą, kūrybiškumą, bendravimo, socialinius įgūdžius, skatinti aktyvų dalyvavimą pačių ir kitų organizuojamose veiklose.
  • Dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą.
  • Sudaryti sąlygas našlaičiams, be tėvų globos likusiems vaikams nuolat ar laikinai gyventi šeimoje.
  • Dirbti su vaiko tėvais bei kitais jo artimais giminaičiais, siekiant atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą.
  • Bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis sprendžiant socialinio darbo su vaiko tėvų šeima organizavimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus.
  • Parengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenėje.

SĄRAŠAS PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS

Nemokami nuotoliniai mokymai

Kviečiame registruotis į nemokamus nuotolinius mokymus „Kūno kalba – ką iš tiesų sako klientas“.

Nemokami nuotoliniai mokymai

Kvieičame registruotis į nemokamus nuotolinius mokymus „Ne tik klausyti, bet ir girdėti: efektyvaus konsultavimo pagrindai ir aktyvus klausymas“.