PASLAUGOS

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro padalinių

teikiamos paslaugos ir jų gavėjai

 

Bendruomeniniai vaikų globos  namai

 • Paslaugų rūšys:
 1. informavimas;
 2. konsultavimas;
 3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
 4. apgyvendinimas;
 5. maitinimas;
 6. sveikatos priežiūros paslaugos;
 7. socialinis ir pedagoginis darbas, bendravimas;
 8. ugdymo organizavimas;
 9. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas;
 10. darbinių įgūdžių ugdymas (užimtumas);
 11. laisvalaikio organizavimas;
 12. pagalba rengiantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba;
 13. asmeninės higienos paslaugų organizavimas;
 14. kitos paslaugos, reikalingos pagal asmens savarankiškumo lygį ir poreikius.
 • Paslaugų gavėjai:
 1. vaikai, likę be tėvų globos;
 2. socialinę riziką patiriantys vaikai ar vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų;
 3. be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa;
 4. vaikai su negalia.
   

Globos centras

 • Paslaugų rūšys:
 1. asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įvaikinti vaiką šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, informavimas, konsultavimas;
 2. mokymai pagal GIMK programą;
 3. išvados dėl asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar įvaikinti vaiką, parengimas;
 4. išvados dėl nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendacijos parengimas;
 5. individualios ir (ar) grupinės psichologo konsultacijos;
 6. individualios ir (ar) grupinės socialinio darbuotojo atliekančio globos koordinatoriaus funkcijas konsultacijos;
 7. individualios ir (ar) grupinės atestuoto asmens konsultacijos;
 8. informavimas, tarpininkavimas;
 9. tęstiniai periodiniai mokymai pagal GIMK programą;
 10. savipagalbos grupės;
 11. teisinė pagalba;
 12. sociokultūrinė pagalba;
 13. laikino atokvėpio paslauga;
 14. intensyvi pagalba;
 15. krizių įveikimo pagalba;
 16. esant poreikiui (krizės atvejais, prižiūrint ar globojant (rūpinant) neįgalų vaiką ir kt.) ir (ar) teikiant paslaugas (savitarpio paramos grupės, mokymai ir kt.) budinčio globotojo prižiūrimam, globėjo (rūpintojo) prašymu, globojamam (rūpinamam) vaikui organizuoja 1-4 valandų trukmės priežiūros paslaugas.
 • Paslaugų gavėjai:
 1. globėjai (rūpintojai), globojami (rūpinami) vaikai ir kiti kartu gyvenantys šeimos nariai;
 2. budintys globotojai ir kartu gyvenantys šeimos nariai, budinčio globotojo prižiūrimi vaikai;
 3. įtėviai, įvaikinti vaikai ir kiti kartu gyvenantys jų šeimos nariai,;
 4. šeimynos dalyviai ir kiti kartu gyvenantys jų šeimos nariai;
 5. asmenys, norintys tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviu ar budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką.

Pagalbos šeimai skyrius

Vaikų dienos centrai

 • Paslaugų rūšys:
 1. informavimas;
 2. konsultavimas;
 3. tarpininkavimas;
 4. higienos įgūdžių formavimas;
 5. laisvalaikio organizavimas;
 6. psichologo paslaugų organizavimas;
 7. laisvalaikio organizavimas vasarą;
 8. paslaugų gavėjai gauna specialiąsias socialines paslaugas: dailės terapijos, socialinių įgūdžių ugdymo, profesinio orientavimo, saviraiškos, anketinės apklausos, kokybinės ir kiekybinės analizės, švietimo pedagoginiais, psichologiniais, socialiniais klausimais, individualaus ir grupinio pedagoginio konsultavimo, individualaus psichologinio konsultavimo.
 • Paslaugų gavėjai:
 1. socialinės rizikos šeimos, kurios įtrauktos į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitą;
 2. nepasiturintys gyventojai (vaikai, tėvai), kurie gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 3. kitų šeimų vaikai.

Socialinės paslaugos šeimai

 • Paslaugų rūšys:
 1. bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, sociokultūrinės paslaugos, transporto organizavimas, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas);
 2. specialiosios socialinės paslaugos (socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba).
 • Paslaugų gavėjai:
 1. paslaugos teikiamos šeimoms patiriančioms socialinę riziką, kurios augina nepilnamečius vaikus, ir kurioms yra skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, taikomas atvejo vadybos procesas.

Atvejo vadyba

 • Paslaugų rūšys:
 1. kompleksinės paslaugos, kurios nustatomos atsižvelgiant į pagalbos šeimai poreikį.
 • Paslaugų gavėjai:
 1. paslaugos teikiamos šeimoms patiriančioms socialinę riziką, kurios augina nepilnamečius vaikus, ir kurioms yra skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, taikomas atvejo vadybos procesas.

Asmeninio asistento paslauga

 • Paslaugų rūšys:
 1. individuali  pagalba kliento  namuose ar viešojoje erdvėje (palydint at komunikuojant);
 2. individuali pagalba, susijusi su asmens higiena (pagalba rengiantis, prausiantis, naudojantis tualetu ir pan.);
 3. asmens lydėjimas į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
 4. asmens maitinimo organizavimas (pamaitinti, pakelti ar palaikyti daiktus);
 5. individualios pagalbos suteikimas asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko  suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos rėžimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).
 • Paslaugų gavėjai
 1. asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis. Prioritetas teikiamas asmenims, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje, lanko dienos centrą, gyvena vieni ar kt.

Savarankiško gyvenimo namai

 • Paslaugų rūšys:
 1. informavimas;
 2. tarpininkavimas ir atstovavimas;
 3. kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 4. apgyvendinimas;
 5. asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 6. kitos paslaugos, reikalingos užtikrinti asmens savarankiškumą.
 • Paslaugų gavėjai:
 1. socialinę riziką patiriantys asmenys (šeimos), deklaravę gyvenamąją vietą Joniškio rajono savivaldybėje;
 2. asmenys (šeimos), įtrauktos į deklaruotos gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą savivaldybėje.

Krizių centras

 • Paslaugų rūšys:
 1. informavimas;
 2. konsultavimas;
 3. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 4. socialinių įgūdžių ugdymas;
 5. teikti pagalbą paslaugų gavėjams, išmokyti įveikti sunkumus, palaikyti emociškai, užjausti, mokyti pozityvaus bendravimo;
 6. kompleksinės pagalbos teikimas;
 7. vykdyti švietėjišką veiklą ugdant asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai spręsti šeimoje kylančias problemas.
 • Paslaugų gavėjai:
 1. vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, ir jų teisėti atstovai pagal įstatymą;
 2. socialinę riziką patiriančios šeimos, kuriuose auga vaikai;
 3. kiti socialinę riziką patiriantys asmenys (vieniši tėvai ir jų vaikai, besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos);
 4. asmenys, patekę į krizinę situaciją (nukentėję nuo gaisro ir pan.);
 5. patyrę stiprius emocinius išgyvenimus ir išgyvenantys krizę (nukentėję nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir pan.).

 

 

Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventė Joniškyje

Birželio 1-ąją Joniškio kultūros centras mažuosius joniškiečius kvietė į renginį "Už laimingą vaikystę"

Dviračių ir triračių čempionatas

Birželio 1-ąją "Saulės" pagrindinėje mokykloje vyko dviračių ir triračių čempionatas. 

Vaikų gynimo dienai skirta išvyka į Lietuvos pajūrį

Birželio 1-ios proga Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro dienos centrai orgnizavo kelionę į Lietuvos pajūrį.