PASLAUGOS

                                                

 JONIŠKIO RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS  CENTRAS

VAIKŲ GLOBOS SKYRIAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

1. Informavimas – vaikų globos skyriaus specialistai vaikui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas vaikų globos skyriuje, savivaldybėse teikiamą nemokamą teisinę, socialinę pagalbą, paramą ir kitais klausimais. Sudaromos sąlygos vaikui gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų (apie švietimą, profesinį pasirengimą, įdarbinimą, ir kt.) Užtikrinamas informacijos apie vaiką konfidencialumas.

2. Konsultavimas – paslauga, kurios metu kartu su vaiku (ir jo artimaisiais) analizuojama probleminė vaiko situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų pagal kompetenciją. Supažindinama su vaikų globos skyriaus vidaus tvarkos  taisyklėmis, pareigomis ir teisėmis. Sudaromos sąlygos konsultuotis su vaikų globos skyriaus ir kitų institucijų specialistais, gauti reikiamą informaciją.

3. Tarpininkavimas ir atstovavimas – suteikiama pagalba vaikui sprendžiant įvairias vaiko problemas (teisines, sveikatos, buitines, socialines, tvarkant asmens dokumentus, mokant mokesčius), jo turto administravimo problemas reikalingose institucijose. Atstovaujama vaikui, ginant jo teisėtus interesus, kai teismo sprendimu globos namai yra vaiko globėjas ir/ar turto administratorius. Atstovaujama globotinių interesams tvarkant dokumentus socialiniam būstui įsigyti.

4. Apgyvendinimas –vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 2-3 vietų kambariuose, derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius. Aprūpinama baldais, drabužiais, avalyne, patalyne, įranga ir  priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti. Vaikai gali turėti savo baldų ir kitų asmeninių daiktų. Vaikų globos skyriaus vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka vaikas naudojasi bendrosiomis (skirtomis poilsiui, laisvalaikiui, užimtumui ir kt.) patalpomis, teritorija. Teikiamos komunalinės ir buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).

5. Maitinimas – maitinimo paslauga globos namuose gyvenantiems vaikams teikiama 5 kartus per dieną. Organizuojant maitinimą, vadovaujamasi galiojančia higienos norma ir teisės aktais. Vaikams, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį ir pageidavimus, sudaromos sąlygos pasigaminti maisto savo poreikiams.

6. Sveikatos priežiūros paslaugos – organizuojama vaikų psichinės ir fizinės sveikatos priežiūra – laiku organizuojama įskaitoje esančių vaikų medicininė priežiūra. Organizuojamas sanatorinis vaikų gydymas. Laiku organizuojamas  medicininis sveikatos patikrinimas. Aprūpinama  medikamentais, esant poreikiui kompensacinėmis, slaugos priemonėmis. Esant reikalui, vaikai hospitalizuojami. Organizuojamos priemonės, užtikrinančios traumų ir nelaimingų atsitikimų, ligų prevenciją. Stebima vaikų gyvenamoji aplinka ir vaikų gyvenimo sąlygos, jų atitikimas teisės aktų reikalavimus. 

7. Socialinis ir pedagoginis darbas, bendravimas – socialinis ir pedagoginis darbas vaikams organizuojamas pagal individualius socialinės globos planus, kuriuos rengia tiesiogiai su vaiku dirbantys specialistai. Vaikas  skatinamas  turėti asmeninį patikėtinį (savąjį asmenį). Bendradarbiaujama su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, sprendžiant socialinė globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus. Padedama (skatinama) įvairiomis formomis pagarbiai bendrauti su artimaisiais su kitais bendruomenės nariais.

7.1. Ugdymo organizavimas – sudarytos sąlygos mokyklinio amžiaus vaikams mokytis bendrojo lavinimo mokyklose. Sudarytos galimybes gauti neformalaus ugdymo paslaugas miesto įstaigose ir vaikų globos skyriuje     (dainavimo, muzikos, sporto, dailės, šokio, kompiuterinio raštingumo). Sudarytos sąlygas nepilnamečiams, baigusiems pagrindinę mokyklą, tęsti mokslus profesinėse mokyklose.

7.2. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas – paslaugų teikimas, kuriomis siekiama ugdyti ir palaikyti (motyvuoti) kuo didesnį savarankiškumą: teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, planuojant, apsiperkant, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas (atliekant asmeninės higienos, savitvarkos (namų ruošos), buitinius darbus bei bendraujant ir pan.).  Skatinama dalyvauti įvairiose veiklose tenkinant savo poreikius. Vaikams nuo 7 m. mokamos lėšos asmeninėms išlaidoms. Vaikai turi asmenines sąskaitas banke.

7.3. Darbinių įgūdžių ugdymas (užimtumas) – darbinė veikla organizuojama individualiai ir šeimynose pagal parengtas savarankiškumo ugdymo bei veiklos programas. Vaikų darbiniai įgūdžiai ugdomi kasdieninėje savitvarkos ir tikslinėse veiklose. Sudaroma galimybė pasirinkti globos skyriuje siūlomas veiklas pagal pomėgius: dailės, darbelių, rankdarbių, gėlių priežiūros, patalpų, aplinkos tvarkymo bei kt.

7.4. Laisvalaikio organizavimas – sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai, parenkant jų poreikiams ir pomėgiams atitinkančias ugdymo įstaigas. Vyksta įvairūs  laisvalaikio    renginiai:    diskotekos,  švenčiami gimtadieniai ir pan.  Organizuojama kultūrinė veikla: valstybinių, religinių, vaikų globos skyriaus tradicinių švenčių šventimas. Organizuojamos pažintinės kelionės, išvykos į koncertus, teatrus, parodas, sportinius renginius, šventes visuomenėje ir kt.  Sudaromos galimybės dalyvauti meninės  saviraiškos  veikloje  globos  namuose (dainavimo, šokių, dailės ir kituose projektuose), sportinėje veikloje. Sudaromos sąlygos dalyvauti meninės saviraiškos,  visuomeninėje  ir kt. veikloje už įstaigos ribų. Sudarytos sąlygos ugdytiniams dalyvauti bendruomenės gyvenime per įvairią veiklą. Visiems vaikams sudarytos sąlygos naudotis televizoriumi, žiūrėti video filmus, žaisti stalo žaidimus, mokytis kompiuterinio raštingumo.

7.5. Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba – pagalba teikiama vaikams, nesugebantiems tenkinti savo fiziologinių bei higieninių poreikių.

7.6. Asmeninės higienos paslaugų organizavimas – globos skyriuje teikiamos asmens higienos paslaugos: vaiko aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis, naudojimosi dušu, personalo pagalba atliekant asmens higienos (nagų, plaukų kirpimas ir kt.) procedūras. Mažamečiams vaikams kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros, kiti vaikai savarankiškai naudojasi dušu pagal poreikį. Vaikai savarankiškai naudojasi skalbimo mašinomis, dušu, vonia ir kt. Vaikui, turinčiam specialiųjų poreikių, esant reikalui kasdien atliekamos kūno priežiūros  procedūros.

7.7. Kitos paslaugos, reikalingos pagal asmens savarankiškumo lygį ir poreikius – organizuojama psichologinė pagalba – siekiama padėti spręsti globotinių (rūpintinių) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su pačiu vaiku, su vaikų globos skyriaus darbuotojais, globėjais. Vykdomas vaikų globos namų bendruomenės švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Siekiama skatinti pačius vaikus aktyviai dalyvauti ugdomojoje veikloje, vaikų globos skyriaus gyvenime, propaguojant sveiką gyvenimo būdą, ruošiantis savarankiškam gyvenimui.. Vaikai patys dalyvauja savo gyvenimo kokybės gerinimo procese, analizuoja teikiamų socialinių paslaugų kokybę, išsako savo nuomonę, teikia siūlymus, organizuoja įvairias veiklas, padedančias gerinti vaikų socialinius įgūdžius.

Išvyka prie jūros

Skaistgirio bendruomeninių vaikų globos namų rūpintiniai š. m. liepos 30 d. aplankė Šventosios jūrą.