GLOBOS CENTRAS


 • Teikiamos paslaugos
 • Globėjų (rūpintojų), įtėvių mokymas ir konsultavimas
 • Dokumentai
 • Specialistų kontaktai
 • Globos centro naujienos
 • Laikinasis svečiavimasis
 • Kokybės valdymo politika

 •  

   

  Globos centras teikia paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) ir įvaikintiems vaikams turėdamas MISIJĄ, užtikrinti, kad likę be tėvų globos vaikai, vaikus globojančios šeimos, šeimynos ir asmenys ketinantys jais tapti, gautų visą reikalingą pagalbą, jog kiekvienas vaikas augtų jo poreikius atitinkančioje šeimoje. Globos centro TIKSLAS - teikti konsultacines, psichosiocialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, vaikus globojančioms šeimoms, šeimynoms ir įtėviams, bendruomeninių vaikų globos darbuotojams, siekiant pagrindinės VIZIJOS - profesionalios komandos, padedančios kiekvienam be tėvų globos likusiam vaikui grįžti į biologinę šeimą, arba augti globėjų/rūpintojų šeimose ar būti įvaikintam.

   

   

   

  „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

  2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ . Oficialus projekto vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto partneriai – Joniškio rajono savivaldybės administracija, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras. Projekto tikslas – įveiklinti Globos centrus savivaldybėse, padidinti Globos centrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 3 metai (iki 2022 m. pabaigos).

  Projekto lėšomis finansuojamas darbuotojų darbo vietų įrengimas bei skiriamos lėšos darbo užmokesčiui iš projekto lėšų finansuojamiems 1,5 etato globos koordinatoriaus pareigybės ir 1 etato socialinio darbuotojo pareigybės išlaikymui.

  Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centrui, Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2018 m. kovo 29 d. Nr. T-56,  pavesta vykdyti Globos centro funkcijas. Globos centro veikla paremta tikslu, kad vaikai gyventų tinkamai  jais pasirūpinti gebančiose šeimose, pas globėjus ar įtėvius. Centre pagalba teikiama ne tik be biologinės šeimos likusiems vaikams, bet ir juos globojančioms šeimoms – budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams. 

  Pagrindinis GLOBOS CENTRO tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

  GLOBOS CENTRO funkcijos:

  • budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų, įtėvių paieška, atranka;
  • paruošimas globoti, prižiūrėti vaiką (-us) pagal GIMK programą;
  • bendradarbiaujant su VTAS išvados dėl pasirengimo vaiko globai rengimas ir budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų skyrimas atsižvelgiant į vaiko interesus;
  • individualaus pagalbos vaikui plano sudarymas, koregavimas, koordinavimas, atvejų koordinavimas;
  • pagalbos vaikui, prižiūrimam budinčio globotojo, teikimas ir (ar) organizavimas (pvz., papildoma psichologinė, psichiatrinė, pagalba, neformalus ugdymas);
  • pagalbos teikimas ir (ar) budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai (psichologinė, konsultacinė, teisinė ir pan.);
  • bendradarbiavimas su pagalbą biologinei vaiko (-ų) šeimai teikiančiais socialiniais darbuotojais (individualaus pagalbos šeimai ir vaikui plano suderinimas, vaiko (-ų) vizitų grafiko sudarymas, dalyvavimas atvejo nagrinėjimo posėdžiuose ir pan.);
  • tarpininkavimas budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai socialinių paslaugų, švietimo, teisėsaugos, sveikatos įstaigose dėl paslaugų vaikui;
  • atokvėpio paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas;
  • budinčio globotojo veiklos analizės atlikimas ir teikiamų paslaugų kokybės vertinimas;
  • globos, įvaikinimo viešinimas;
  • metodinė pagalba bendruomeniniams vaikų globos namams ir jų darbuotojams, šeimynoms.

  Informacija teikiama: Parko g. 9, Žagarė, Joniškio r.

  Globos centro darbuotojų darbo laikas

  I – IV 8.00 – 17.00 val.

  V 8.00 – 15.45 val.

  Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

   

  Globos koordinatorė Sondra Bartkienė, tel. 8 671 56 115, el. p. globoscentras@zspc.lt

  Globos koordinatorė Ilona Juškevičienė, tel. 8 671 84 842, el. p. ilona.juskeviciene5@gmail.com   

  Socialinė darbuotoja Eimantė Ramonienė, tel. 8 671 61 233, el. p. eimante.ramoniene@gmail.com

  Atestuotas asmuo (GIMK specialistas) Dovilė Navickienė 8 609 10 881 el. p. joniskiogimk@gmail.com 

  Atestuotas asmuo (GIMK specialistas) Neringa Baikštytė 8 602 85 056 el. p. baikstyte.neringa@gmail.com

  Psichologas Deividas Beinoras,  el.p. deividas.beinoras@gmail.com.

  Psichologo darbo laikas

  I ir III 9.00 – 20.00

  V – 9.00 – 18.00

  Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

   

  Parama

  Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, teikiantis socialines paslaugas vaikams, netekusiems tėvų globos, našlaičiams, socialinės rizikos šeimų vaikams, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo Jūsų sumokėto pajamų mokesčio.

  Užpildykite formą FR0512 prisijungę per savo internetinę bankininkystę arba kreipkitės į Mokesčių inspekciją ir nurodykite mūsų įstaigos rekvizitus:

  Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

  Įm. kodas 157672552

  Parko g. 9, Žagarė, LT-84331 Joniškio r.

  Mob.tel. +370 611 29308

  Vaikų ir darbuotojų vardu nuoširdžiai Jums dėkojame.

Nemokami nuotoliniai mokymai

Kviečiame registruotis į nemokamus nuotolinius mokymus „Kūno kalba – ką iš tiesų sako klientas“.

Nemokami nuotoliniai mokymai

Kvieičame registruotis į nemokamus nuotolinius mokymus „Ne tik klausyti, bet ir girdėti: efektyvaus konsultavimo pagrindai ir aktyvus klausymas“.