GLOBOS CENTRAS


 • Globėjų (rūpintojų), įtėvių mokymas ir konsultavimas
 • Dokumentai
 • Specialistų kontaktai
 • Globos centro naujienos

 • GLOBOS CENTRAS

  „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

  2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ . Oficialus projekto vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto partneriai – Joniškio rajono savivaldybės administracija, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras. Projekto tikslas – įveiklinti Globos centrus savivaldybėse, padidinti Globos centrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 3 metai (iki 2022 m. pabaigos).

  Projekto lėšomis finansuojamas darbuotojų darbo vietų įrengimas bei skiriamos lėšos darbo užmokesčiui iš projekto lėšų finansuojamiems 1,5 etato globos koordinatoriaus pareigybės ir 1 etato socialinio darbuotojo pareigybės išlaikymui.

  Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centrui, Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2018 m. kovo 29 d. Nr. T-56,  pavesta vykdyti Globos centro funkcijas. Globos centro veikla paremta tikslu, kad vaikai gyventų tinkamai  jais pasirūpinti gebančiose šeimose, pas globėjus ar įtėvius. Centre pagalba teikiama ne tik be biologinės šeimos likusiems vaikams, bet ir juos globojančioms šeimoms – budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams. 

  Pagrindinis GLOBOS CENTRO tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

  GLOBOS CENTRO funkcijos:

  • budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų, įtėvių paieška, atranka;
  • paruošimas globoti, prižiūrėti vaiką (-us) pagal GIMK programą;
  • bendradarbiaujant su VTAS išvados dėl pasirengimo vaiko globai rengimas ir budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų skyrimas atsižvelgiant į vaiko interesus;
  • individualaus pagalbos vaikui plano sudarymas, koregavimas, koordinavimas, atvejų koordinavimas;
  • pagalbos vaikui, prižiūrimam budinčio globotojo, teikimas ir (ar) organizavimas (pvz., papildoma psichologinė, psichiatrinė, pagalba, neformalus ugdymas);
  • pagalbos teikimas ir (ar) budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai (psichologinė, konsultacinė, teisinė ir pan.);
  • bendradarbiavimas su pagalbą biologinei vaiko (-ų) šeimai teikiančiais socialiniais darbuotojais (individualaus pagalbos šeimai ir vaikui plano suderinimas, vaiko (-ų) vizitų grafiko sudarymas, dalyvavimas atvejo nagrinėjimo posėdžiuose ir pan.);
  • tarpininkavimas budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai socialinių paslaugų, švietimo, teisėsaugos, sveikatos įstaigose dėl paslaugų vaikui;
  • atokvėpio paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas;
  • budinčio globotojo veiklos analizės atlikimas ir teikiamų paslaugų kokybės vertinimas;
  • globos, įvaikinimo viešinimas;
  • metodinė pagalba bendruomeniniams vaikų globos namams ir jų darbuotojams, šeimynoms.

  Informacija teikiama: Parko g. 9, Žagarė, Joniškio r.

  Globos centro darbuotojų darbo laikas

  I – IV 8.00 – 17.00 val.

  V 8.00 – 15.45 val.

  Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

   

  Globos koordinatorė Sondra Bartkienė, tel. 8 671 56115, el. p. globoscentras@zspc.lt

  Globos koordinatorė Ilona Juškevičienė, tel. 8 671 84842, el. p. ilona.juskeviciene5@gmail.com    

  Socialinė darbuotoja Eimantė Ramonienė, tel. 8 671 61233, el. p. eimante.ramoniene@gmail.com

  Atestuotas asmuo (GIMK specialistas) Dovilė Navickienė 8 609 10881 el. p. joniskiogimk@gmail.com

  Atestuotas asmuo (GIMK specialistas) Neringa Baikštytė 8 612 51193 el. p. baikstyte.neringa@gmail.com

  Atestuotas asmuo (GIMK specialistas) Gintautė Vasiliūnienė 8 612 62764 el. p. gvasiliuniene@gmail.com

  Psichologas Deividas Beinoras,  el.p. deividas.beinoras@gmail.com.

  Psichologo darbo laikas

  I ir III 9.00 – 20.00

  V – 9.00 – 18.00

  Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

   

  BUDINTIS GLOBOTOJAS

  Suteikiant visų specialistų pagalbą, bendruomenės pastangas, tėvai nesugeba pasirūpinti savo vaikais. Kilus pavojui vaiko gyvybei ar sveikatai, būtina užtikrinti jam saugią aplinką. Budintis globėjas – tai asmuo ar šeima, galinti laikinai globai priimti į krizinę situaciją patekusį ar be tėvų globos likusį vaiką bet kuriuo paros metu. Tai  profesionaliai apmokyti ir visapusiškai psichologiškai pasirengę globėjai, galintys užtikrinti vaiko fizinius, emocinius ir socialinius poreikius.

  Šiuo metu trūksta ne tik budinčių globėjų, bet ir globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, kurie galėtų globoti vaikus su laikinąja ar nuolatine globa. Mokslininkai jau senai įrodė, kad kuo mažesnis vaikas, tuo didesnę traumą patiria patekęs į institucinę globą. Tai tampa psichologinių, elgesio ir raidos sutrikimų priežastimi.

  APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ:

  • BUDINČIAM GLOBOTOJUI- 1 MMA (555 €/mėn.).
  • UŽ KIEKVIENĄ APGYVENDINTĄ VAIKĄ 0,25 MMA (138,75 €/mėn.).
  • GLOBOS RŪPYBOS IŠMOKOS TIKSLINIS PRIEDAS 4 BSI  (152 €/mėn.).
  • VAIKO GLOBOS IŠMOKA  4 BSI (152 €/mėn.).
  • IŠMOKA VAIKUI (50 €/mėn., arba 69,92 €/mėn. vaikui su negalia).
  • PAGALBOS PINIGAI Išmoka už kiekvieną apgyvendintą vaiką 2 BSI (76 €/mėn.).
  • TIKSLINĖ KOMPENSACIJA neįgaliam vaikui slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidoms (mokama pagal LR valstybinių šalpos išmokų įstatymą).

  KAIP TAPTI BUDINČIU GLOBOTOJU?

  1.  Prašymas ir kiti dokumentai pateikiami Savivaldybėje pagal gyvenamą vietą.

  2.  Dalyvavimas grupinio darbo užsiėmimuose, pagal GIMK programą ir individualūs susitikimai su atestuotais socialiniais darbuotojais jūsų namuose.

  3.  Gavus teigiamą išvadą sudaroma sutartis su globos centru.                     

  VAIKŲ GLOBA AR ĮVAIKINIMAS – TAI GALIMYBĖ PASIDALINTI NAMŲ ŠILUMA SU TĖVUS PRARADUSIAIS VAIKAIS

  Jei jūsų širdyje atsirastų vietos tėvų globą  praradusiam vaikui, jei norite tapti globėjais ar įtėviais, jei neapsisprendėte dėl globos ar įvaikinimo, tačiau norite apie tai sužinoti daugiau, prašome kreiptis į:

  • Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus, 110 kabinetas, Joniškio rajono savivaldybėje, Livonijos g. 4, Joniškis, tel. ( 8 426)  69 154,
  • Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, Parko g. 9, Žagarė , tel. 8 671 61233 ir 8 671 56115        

  Jei apsisprendėte tapti globėju

  Jei apsisprendėte tapti globėju pirmiausia Jūs turite kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus 110 kabinetą arba į Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centrą. Ten Jūs turite:

  • Parašyti prašymą, (kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos motyvus, pageidaujamų globoti vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos rūšį);
  • Turėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
  • Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina LR Vyriausybės įgaliota institucija (046/a forma);
  • turėti kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.
  • Taip pat Jūs turite pateikti papildomus dokumentus. Rašytiniame prašyme nurodote, ar sutinkate, kad VTAS pats savarankiškai surinktų nurodytus papildomus dokumentus, duomenis ir informaciją.
  • Atestuoti globėjų, įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) specialistai, gavę prašymą iš VTAS dėl Jūsų vertinimo, su Jumis susisieks telefonu. Būsite informuoti apie organizuojamus mokymus skirtus būsimiems globėjams ir įtėviams. Jūs dalyvausite 7 susitikimų grupiniuose mokymuose. Taip pat susitiksite su atestuotais GIMK specialistais individualiems pokalbiams. Pateikus dokumentus, mokymų ilgiausiai gali tekti laukti iki trijų mėnesių.

  Papildomų dokumentų sąrašas:

  • Duomenys įrodantys fizinio asmens santuoką, ištuoką, našlystę;
  • Duomenys įrodantys fizinio asmens giminystę su vaiku, kurį norėtų globoti, jeigu yra vaiko giminaitis;
  • Duomenis įrodančius teismo santuokos pripažinimą negaliojančia, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia;
  • Duomenis įrodančius sutuoktinių gyvenimą skyrium, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
  • Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie VRM apie fizinio asmens teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos  pažymą apie fizinio asmens administracinių teisės pažeidimų padarymą;
  • Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių kitų fizinių asmenų teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos – pažymą apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių kitų asmenų administracinių teisės pažeidimų padarymą.

  Vaiko globėju (rūpintoju) negali būti skiriamas asmuo:

  • neturintis dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;
  • pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;
  • nuo kurio buvo atskirtas vaikas;
  • buvęs įtėviu (įmote), jeigu jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis (įmotė) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko;
  • jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti šio kodekso 3.246 straipsnyje numatytais pagrindais;
  • teistas už tyčinius nusikaltimus;
  • sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką;
  • turintis psichikos sutrikimą ar sergantis kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.

  Jei apsisprendėte tapti įtėviu

  Kreipiatės į Joniškio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrių ar į Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centrą ir pateikiate šiuos dokumentus:

  • prašymą įvaikinti raštu;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • medicininę pažymą (forma Nr.046/a);
  • duomenis, įrodančius fizinio asmens santuoką, ištuoką, našlystę;
  • pažymą apie šeimos sudėtį;
  • sutuoktinio rašytinį sutikimą įvaikinti, kai vaiką įvaikina vienas iš sutuoktinių;
  • pažymą apie šeimos gyvenamąsias patalpas;
  • pažymą apie gaunamas pajamas.

  VTAS, gavęs aukščiau išvardytus dokumentus, kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos bei teritorinę policijos įstaigą dėl pažymos apie Jūsų ir kitų kartu gyvenančių asmenų teistumą ir administracinės teisės pažeidimus.

  Surinkę ir pateikę VTAS reikiamus dokumentus, sulauksite įstaigos, kurioje atestuoti socialiniai darbuotojai vykdo globėjų ir įtėvių mokymus bei atlieka vertinimus, kvietimo dalyvauti mokymuose pagal GIMK programą.

  Dalyvavimas grupinio darbo užsiėmimuose, pagal GIMK programą, kurie vyksta kartą per savaitę (susitikimo trukmė – 3 val.)  ir individualiuose susitikimuose su atestuotais socialiniais darbuotojais Jūsų namuose (vyksta lygiagrečiai su grupiniais mokymais, individualiai suderinus laiką).

  Pasibaigus grupiniams mokymams bei individualiems susitikimams, atestuoti socialiniai darbuotojai per mėnesį parengia išvadą dėl Jūsų tinkamumo tapti įtėviais. Susipažinę su socialinio darbuotojo išvadomis, parašote savo komentarą bei pasirašote. Išvada persiunčiama VTAS.

  Šeimos vertinimas atliekamas ir išvada rengiama pagal penkias gebėjimų grupes:

  • saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas;
  • vaikų poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas;
  • vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas;
  • pagalba vaikui užmezgant saugius ir patvarius ryšius;
  • bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

  Atestuotiems socialiniams darbuotojams parengus išvadą apie Jūsų pasirengimą įvaikinti, VTAS jos kopiją ir Jūsų pateiktus dokumentus persiunčia vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai (VTAĮT), kuri įtraukia Jus į norinčiųjų įvaikinti vaikų apskaitą.

  VTAĮT parenka šeimai galimą įvaikinti vaiką iš galimų įvaikinti vaikų sąrašo ir informaciją apie vaiką persiunčia į VTAS, pagal šeimos gyvenamąją vietą. VTAS šią informaciją pateikia šeimai, kuri, susipažinusi su jai siūlomo vaiko byla, gauna leidimą susitikti su vaiku. Susipažinusi ir pabendravusi su vaiku, šeima priima galutinį sprendimą dėl konkretaus vaiko įsivaikinimo. Jei viskas gerai, šeima kreipiasi į teismą dėl įvaikinimo.

   

  Parama

  Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, teikiantis socialines paslaugas vaikams, netekusiems tėvų globos, našlaičiams, socialinės rizikos šeimų vaikams, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo Jūsų sumokėto pajamų mokesčio.

  Užpildykite formą FR0512 prisijungę per savo internetinę bankininkystę arba kreipkitės į Mokesčių inspekciją ir nurodykite mūsų įstaigos rekvizitus:

  Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

  Įm. kodas 157672552

  Parko g. 9, Žagarė, LT-84331 Joniškio r.

  Tel. +370 426 60890

  Mob.tel. +370 611 29308

  Vaikų ir darbuotojų vardu nuoširdžiai Jums dėkojame.

Dėl Globos centro darbo organizavimo karantino metu

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Globos centras reaguodamas į LR Vyriausybės...

VASARIO MĖN. UžSIĖMIMAI

Veiklos pirmadieniui:  2020 – 02 – 03   9.00 val – 11.00 val.  Pozityvios tėvystės mokymai.  Adresu: medžiotojų g. 2, 3 aukštas...

KALĖDINĖ POPIETĖ

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro globos centras organizavo Kalėdinę popietę skirtą globėjams (rūpintojams)...