GLOBOS CENTRAS


 • Teikiamos paslaugos
 • Globėjų (rūpintojų), įtėvių mokymas ir konsultavimas
 • Dokumentai
 • Specialistų kontaktai
 • Globos centro naujienos
 • Laikinasis svečiavimasis

 • Globos centras teikia paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) ir įvaikintiems vaikams, turėdamas MISIJĄ - užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas visiems paslaugų gavėjams.

  Globos centro TIKSLAS - teikti konsultacines, psichosiocialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, vaikus globojančioms šeimoms, šeimynoms ir įtėviams, bendruomeninių vaikų globos darbuotojams, siekiant pagrindinės VIZIJOS - kiekvienas vaikas auga jo poreikius atliepiančioje šeimoje.

  Savo veikloje Globos centro specialistai vadovaujasi šiomis VERTYBĖMIS:

  Socialinė atsakomybė – ieškome inovatyvių sprendimų, laikomės įstatymų ir susitarimų, didiname įstaigos patikimumą ir skaidrumą, visada pasirengę atsakyti už savo poelgius ir veiksmus. Kuriame pasitikėjimu grįstą atmosferą ir užtikriname paslaugų gavėjų gerovę, rūpinamės savo darbuotojų gerove.

  Pagarba žmogui - mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

  Profesionalumas – visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.

  Inovatyvumas – esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti.

  Nediskriminacija – įsipareigojame ginti ir skatinti paslaugų gavėjų teises į lygias galimybes, vienodą požiūrį į kiekvieną, pasirinkimo laisvę, apsisprendimą, lygiateisį dalyvavimą.

  Bendradarbiavimas – bendradarbiaujame su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, ieškome geriausio sprendimo sudėtingose situacijose, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam.

   

   

                   

   

   

  Projekto lėšomis finansuojamas darbuotojų darbo vietų įrengimas bei skiriamos lėšos darbo užmokesčiui iš projekto lėšų finansuojamiems 2 etatai globos koordinatoriaus išlaikymui.

  Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centrui, Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2018 m. kovo 29 d. Nr. T-56,  pavesta vykdyti Globos centro funkcijas. Globos centro veikla paremta tikslu, kad vaikai gyventų tinkamai  jais pasirūpinti gebančiose šeimose, pas globėjus ar įtėvius. Centre pagalba teikiama ne tik be biologinės šeimos likusiems vaikams, bet ir juos globojančioms šeimoms – budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams. 

  Pagrindinis GLOBOS CENTRO tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

  GLOBOS CENTRO funkcijos:

  • organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
  • organizuoja ir (ar) vykdo globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką globos centro savivaldybės teritorijoje esančiuose vaikų globos namuose ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams;
  • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti, tapti budinčiais globotojais, asmenimis, siekiančiais steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;
  • vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynos dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti, auginti, įvaikinti vaikus bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą;
  • teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynos dalyviams ir norintiems jais tapti asmenims, rengia asmenų siekiančių tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, šeimynos dalyviais, mokymus ir pasirengimo tėvų globos netekusio vaiko globai, priežiūrai ar įvaikinimui vertinimą, organizuoja savitarpio pagalbos grupes;
  • raštu informuoja savivaldybės administraciją ir VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių apie bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarčių su budinčiais globotojais sudarymą, nutraukimą;
  • dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaudamasis Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, ir atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, vadovaudamasis Atvejo vadybininko tvarkos aprašu. VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus prašymu dalyvauja vaiko nuolatinės globos (rūpybos) peržiūrose;
  • koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, budintiems globotojams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir (ar) teikia ar organizuoja reikiamą pagalbą (socialinę, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę it kt.)
  • koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų (rūpintojų), šeimynų, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir teikia psichosocialinę, konsultacinę ar kitą reikiamą pagalbą.
  • teikia budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams intensyvią pagalbą;
  • organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) ir, esant galimybėms, šeimynos dalyviams;
  • įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose bei organizacijose;
  • kiekvieną mėnesį moka budinčiam globotojui lėšas vaikui išlaikyti ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);
  • vertina budinčio globotojo veiklos kokybę;
  • užtikrindamas geriausius vaiko interesus, bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais;
  • globos centras bendradarbiauja su VVTAĮT teritoriniu skyriumi ir, VVTAĮT pateikus raštišką prašymą (nurodomas vaiko vardas, pavardė, gimimo data), privalo teikti globos centro turimų dokumentų kopijas ir informaciją (įskaitant asmens duomenis) apie globojamą (rūpinamą) vaiką, susijusią su savivaldybės administracijos ir (ar) globos centro atliekamais veiksmais, organizuojant ir teikiant pagalbą vaikui, budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems šeimos nariams;
  • globėjui (rūpintojui) persikėlus gyventi kartu su globojamu (rūpinamu) vaiku į kitą savivaldybę, globos centras nedelsiant informuoja savo teritorijoje veikiantį VVTAĮT teritorinį skyrių ir savivaldybės administraciją dėl paslaugų globėjui (rūpintojui) ir globojamam (rūpinamam) vaikui nutraukimą.
  • pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams, užtikrina sąlygas išskirtų brolių (seserų) grupei bendrauti ir palaikyti tarpusavio ryšius atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus;
  • dalijasi gerąja patirtimi su kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, šeimynomis, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais;
  • renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, VVTAĮT įgaliotu teritoriniu skyriumi;
  • organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro specialistams, budintiems globotojams, prireikus – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais;
  • organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;
  • viešina savo veiklą vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse ir įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje galimybes;
  • viešai skelbia informaciją apie planuojamus vykdyti mokymus pagal GIMK programą;
  • atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynų dalyviams.

  Informacija teikiama: Parko g. 9, Žagarė, Joniškio r.

  Globos centro darbuotojų darbo laikas

  I – IV 8.00 – 17.00 val.

  V 8.00 – 15.45 val.

  Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

   

  Globos centro veiklos koordinatorė Sondra Bartkienė, tel. +3706 71 56 115, el. p. Sondra.Bartkiene@zspc.lt

  Globos koordinatorė Eglė Butvilienė, tel. +3706 71 61 233, el. p. Egle.Butviliene@zspc.lt

  Atestuoti asmenys (GIMK specialistai) Dovilė Navickienė, Lina Mituzienė +3706 09 10 881 el. p.  Joniskiogimk@zspc.lt

  Psichologė Miglė Kužmarskytė, tel. +3706 72 43 601  el. p. Psichologas@zspc.lt

  Psichologė Jolanta Kužmarskienė, tel. +3706 74 41 032, el. p.  Psichologas@zspc.lt

  Psichologų darbo laikas

  Miglės Kužmarskytės darbo laikas

  I, III, 15.00-20.00                    II, IV 8.00-13.00  

  Jolantos Kužmarskienės darbo laikas

  II 15.00 -22.00          IV 14.00-22.00          V 17.00-22.00                

   

   

  Parama

  Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, teikiantis socialines paslaugas vaikams, netekusiems tėvų globos, našlaičiams, socialinės rizikos šeimų vaikams, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo Jūsų sumokėto pajamų mokesčio.

  Užpildykite formą FR0512 prisijungę per savo internetinę bankininkystę arba kreipkitės į Mokesčių inspekciją ir nurodykite mūsų įstaigos rekvizitus:

  Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

  Įm. kodas 157672552

  Parko g. 9, Žagarė, LT-84331 Joniškio r.

  Mob.tel. +3706 03 24 866

  Vaikų ir darbuotojų vardu nuoširdžiai Jums dėkojame.

   

   

Vizitas į Vilnių

Įstaigos direktorė Alma Bačianskienė ir atvejo vadybininkė užimtumo didinimo programai dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos mokymuose apie atvejo vadybos procesą.

Pramogos Molėtuose

Vakar Skaistgirio vaikų dienos centras "Draugystės tiltas" smagiai ir aktyviai leido laiką Molėtų krašte. 

Vasaros pramogos Raubonių parke

Vasaros atostogų metu vaikams tikrai netrūksta pramogų ir smagių veiklų. Vakar Žagarės vaikų dienos centro vaikai pramogavo "Raubonių parke"